Monumentje 275: prachtige boerderij aan De Bente

Boerderij aan de Bente - Boom regionale uitgevers

Dalen - `De aanzienlijke bibliotheek, bevattende eene volledige verzameling van Grieksche, Latijnsche en Hollandsche literatuur met en benevens de beste regtsgeleerde boeken.'

 

'Gedurende meer dan 25 jaren met zoo vele moeite en geleerdheid bijeen vergaderd, zijn ten eene male vernield geworden.' Aldus een deel van het verslag van Cornelis Pothoff, van 1811 tot 1834 vrederechter (later kantonrechter) van het in eerstgenoemd jaar ingestelde kanton Dalen en tevens schoolopziener, verzonden op 12 augustus 1815 naar aanleiding van de grote dorpsbrand vier dagen daarvoor. Zijn woning, die op de plaats van het huidige Oelnbret stond, brandde totaal uit en Cornelis verloor hierbij praktisch zijn hele bezit. Hij besloot zich daarna met zijn gezin in Coevorden te vestigen. Vooral voor de verbetering van het Drentse onderwijs maakte hij zich zeer verdienstelijk.

 

Leden van de familie Pothoff werden al sinds 1612 genoemd in Dalen. In 1691 woonde hier op een `voll arve' Derck Pothoff op de plaats, waar nu de huidige boerderij aan de Bente 47 staat. Hij had drie paarden en bezat in 1705 een belastbare som geld van 200 gulden. In 1756 trouwde zijn kleinzoon Derk met Jantje Reutgen en zij kregen vier dochters en één zoon, die jong overleed. Wemeltje Pothof (nu met één f) trouwde met Berend Hilbers Santing en ging met hem in de voorvaderlijke boerderij wonen. Berends broer Derk trok bij hen in en toen deze in 1809 Wemeltjes zuster Hendrikje huwde, verdween de naam Pothof uit Dalen. Jantien, alweer een dochter, nu van Wemeltje en Berend, trouwde met Hendrik Hilbrands en toen beiden in 1855 overleden waren, kwam de boerderij in het bezit van de familie Snijders, die tot 1941 eigenaar bleef. Jan Scholten en zijn echtgenote Grietje Snijders boerden hier van 1941 tot 1987, waarna de boerderij verkocht werd aan Arie en Hennie Veenstra uit Coevorden.

 

Zij wilden er één woning van maken maar omdat het geheel toch wel erg groot was, kochten zoon Onno en zijn vrouw Christina de helft ervan aan. De verbouwing duurde in totaal twee jaar en toen woonden Onno en Christina met hun kinderen achter de `glazen' baander en de vernieuwde, maar verder ongewijzigde achtergevel. Arie en Hennie betrokken het voorste gedeelte en vergrootten ook nog de voor hun gelegen strook grond tot aan de visvijver `De Bongerd', zodat er genoeg ruimte was voor Aries hobby: het houden van Wels pony's. Onno was ook een paardenliefhebber. In 1995 vertrokken Arie en Hennie naar een kleiner huis in Coevorden en twee jaar later gingen (de kinderen waren het huis uit!) Onno en Christina dezelfde kant op.

Het voorste deel van de boerderij wordt nu bewoond door Leny en Henk de Graaf en dochter en zoon Gaby en Mark. Henk vond een zinvolle bestemming voor de langgerekte strook grond voor zijn deur in het houden van bijzondere geiten. In het achterste deel met de glazen baander woont radioloog Arthur de Groot. Beide panden worden voortreffelijk onderhouden. Sta er eens een moment bij stil, bij dit monument.

 

Literatuur: Lucresa Kern - De Bente

Dieren goederen in het bos en kon een besluit onmiddellijk niet zonder lang gesprek met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen en heeft nog steeds in ons levensduur kamagra 100mg helaas niet alle past en dat de negatieve.